18.05.2024
Yapı Denetim Derneği
Duyurular

Prof.Dr. Feride Bahar IŞIN

Yapi Denetim Derneği 20.01.2021 - Covid Sarmalında Kentler

Günümüzdeşehirler;turistçekimmerkezleriveikametgahtercihiolarakgöreceliüstünözellikleriilekendilerinikonumlandırmayaçalışmaktadır. Şehirler; maddi, bilimsel ve beşeri sermaye için,küresel boyutta sürekli rekabet halindedir. Yatırımcılara, uzmanlara, iş gücüne ve şehrin hikayesi ile güzelliklerine hayran kalacak ve bütçesine para kazandıracak turistlere ihtiyaçları vardır. Modern şehirlerin “akıllı”, “yeşil” ve “yaratıcı” hale gelmesi de; şehre yatırım yapmak, şehirde yaşamaya başlamak veya şehri ilgi çekici bir yer olarak seçmek hakkında önemli uyaranları oluşturmaktadır. Yeşilşehir, uzun vadeli çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmış veya bu yönde ilerlemekte olma durumunu tasvir ederken (Lindfield and Steinberg, 2012), yaratıcı şehir, kültürel endüstriler, deneyim ekonomisi ve kentsel yönetişimle şekillenmekte (Smith and Warfield, 2008); akıllı şehir ise, yaşam kalitesini, kentsel operasyon ve hizmetlerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için,bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı yerleşim yerlerdir (International Telecommunication Union, 2014). Bu süreçte de şehir pazarlaması ve markalaşma önemli bir rol oynamaktadır. Bir hikayeleriolanvebuhikayeyigeçmiş, bugünvegelecekledestekleyebilenşehirlermarkaşehirolarakalgılarınıgüçlendirebilirler. Günümüzde, şehirlerinkendilerinidiğerlerinenazarangüçlüfarklılaştırmaunsurlarındanbirini de küreselsalgınvekoşullarailişkinstratejilerivefarkındalıklarıoluşturmaktadır. Covid 19 sonrası,şehirlerdeyerleşimalanlarındakienbelirgindeğişimişveeğitiminmerkezileşmeeğilimidir. Bu durumun, işgücü piyasasındaki yeniden yapılanmasında oynadığı rolün uzun vadede kentsel yapısal değişimde etkisi belirgin olacaktır.Pandemi sonrası dünyada uzaktan çalışma yeni normal hale gelirse, birçok işletmenin, iş bölgelerinde ofis alanını azaltmayı ve taşınmayı düşünmesi muhtemeldir. Şehirlerde, küresel salgınlarla mücadele etmek için altyapı, teknoloji ve sistemlerin oluşturulması, özellikle sağlık imkanları ile yiyecek tedariğine erişimin geliştirilmesi, hatta kilitlenme koşullarına ilişkin kendi kendine yetebilen yaşam alanlarının oluşturulması önemlidir. Yeşil kentler, salgının kişiler üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı hafifletirken, kilitlenmenin olumsuz etkilerine çözümler yaratabilir. Akıllı kentler ise; talep temelli ulaştırmanın optimize edilmesi, hareket, konum, kişisel sağlık kayıtları, vücut sıcaklığı gibi verilerin kullanılarak önleyici ve tespit edici izleme ve kişisel verilerin yönetilmesi bağlamında kritik bir öneme sahiptirler. Hasta sayılarının takip edilmesi, pratik kapasitesinin üstüne ulaşılan hastanelerin arz ve talep miktarlarının diğer hastanelerle dengelenmesi, koruyucu maske, eldiven, yoğun bakım malzemeleri, ilaçlar gibi anahtar lojistik unsurlara ve sağlık personelinin takibi ile yiyecekya da diğer gerekli malzemelere ulaşımlarının sağlanması hususunda da etkin ve etkili çalışabilirler. Ayrıca, zaruriyiyecekvesağlıkmalzemelerintedarikininsağlanmasıözellikleeczanevesüpermaketlerdekipaniksatın alma gibiolağandışıdavranışlaryüzündenoluşanarzsıkıntılarıiletedarikzincilerininzayıflamasıproblemleri de akıllıkentler de dahabaşarılıbiçimdeyönetilebilir. Yaratıcışehirlerise, yaşayanlara, kilitlenmeninvesosyalmesafeningerektirdiğiinsanlararasıetkileşiminzayıflamasısorunsalınadeneyimekonomisiileteknolojininimkanlarını da birleştirerekçekicivetatminedicialternatiflersunabilir. Günümüzde, markaolmaiddiasındakişehirleriçinküreselsalgınvedevamındakitümtecrübelerayırtedicibirtakımstratejilerveimkanlarsunmaktadır. Şehirlerimizinbutecrübeyikendilerinigeliştirmekveolağandışıkoşullar da dahaetkinveetkilimücadeleetmekiçinkullanmalarıtercihedilenmarkadeğeriyüksekşehirlerarasındayeralmalarıiçinbirfırsatoluşturmaktadır.

Diğer Yazarlarımız

Hürana GÜNGÖR

Dilay Gürsoy

Nazmi Şahin

Murat Fidan - İnşaat Mühendisi

Hürana Güngör

Fennur GÜÇLÜ - Avukat

Songül DURSUN

Murat ÖZER - İnş. Müh.

Prof. Dr.Haluk Eyidoğan

Prof. Dr.Haluk Eyidoğan

Fennur GÜÇLÜ - Avukat

Murat FİDAN - İnşaat Mühendisi YDDMD Ankara Şube Başkanı

Prof.Dr. Feride Bahar IŞIN - BaşkentÜnii İİBF İşletme Öğretim Üyesi

İrfan YAY -İnş. Müh.

Songül DURSUN - İnş Müh

Murat ÖZER - İnş. Müh.

Mehmet TANRIKULU - İnş.Müh

Fennur GÜÇLÜ - Avukat