23.03.2023
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
HABERLER

18.11.2022 - Şantiye Şefliği
Yapi Denetim Derneği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “yapım” ibareleri “yapım/yıkım” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“c) İlgili idare: Yapım/yıkım ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,”

“d) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

e) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personeli,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “üstlenilmesinde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “iş deneyimi,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“c) Yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanlar.”

“Bu amaçla, kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sıhhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri proje müellifi tarafından ayrı ayrı gruplandırılır ve yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu İdaresince şantiye şefi olarak kaydedilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

a) 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,

b) 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,

c) 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi,

üstlenebilir. Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

(5) Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı hesaplanırken;

a) Yapım işlerinde yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı; yıkım işlerinde ise Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiş olanlar hesaba dâhil edilmez.

b) Üstlenilebilecek toplam iş sayısının kontrolünde yıkım işlerinin alanı dikkate alınmaksızın yıkım ve yapım işlerinin sayısı toplanarak birlikte değerlendirilir.

c) Bu fıkra kapsamında yapılan işlemler, şantiye şefinin imar mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.”

“(9) Teknik öğretmenler ve teknikerler, meslek alanlarına uygun olarak, kamu yatırımı niteliğinde olmamak ve aynı anda üç işi geçmemek üzere; yapı inşaat alanı 1.500 m²’ye kadar ve Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından I. sınıftaki yapıların; II. sınıf B(2) ve B(3) grubu yapıların; III. sınıf A(3) ve A(7) grubu yapıların; III. sınıf B(8) ve B(12) grubu olup yapı yüksekliği 17.5 m’yi ve bodrum kat sayısı ikiyi geçmeyen yapıların; V. sınıf D(2) grubu olup restore edilecek yapıların; şantiye şefliğini üstlenebilirler.”

“(10) Dördüncü fıkranın; (b) bendine göre iş üstlenilebilmesi için yapı inşaat alanı 1.500 m²’yi geçmeyen bir işin; (c) bendine göre iş üstlenilebilmesi için 1.500 m²’yi geçen bir işin; 7.500 m²’yi geçen bir işin üstlenilebilmesi için ise 4.500 m²’yi geçen bir işin; iş deneyimi olarak, birinci fıkraya göre işin tamamında hizmet verilerek bitirilmiş olması gerekir. Bu fıkra kapsamında, yalnızca EKAP veya e-Şantiye Şefi sisteminde kayıtlı olup, işin tamamında hizmet verilmiş olan üst yapı niteliğindeki işler iş deneyiminde değerlendirilir.

(11) Şantiye şefleri, Bakanlıkça gerekli bilişim altyapısı sistemi oluşturulduğunda, resmi internet sitesinden duyurulacak usul ve esaslara göre, şantiyelerde yürütülen faaliyetleri iş programına uygun şekilde e-Şantiye Şefi Sistemine işlemek zorundadır. Kamu yatırımı niteliğindeki işlerde bu fıkra uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “yapım” ibareleri “yapım/yıkım” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.”

“İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz.”

“(6) Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, yıktırılmasında görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında, e-Şantiye Şefi kayıtlarının tutulmasında bu Yönetmelik ile birlikte ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Şantiye şefinin 6 ncı maddede sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.”

“ğ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında bildirimde bulunulan veya 8 inci maddede sayılan görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu tespit edilen şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir.”

“h) Şantiye şeflerinin talebine bağlı olarak, fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen yapıları e-Şantiye Şefi sistemine işler.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş mevcut işlere devam edilebilir. Ancak bu tarihten sonra alınacak işler, şantiye şefinin üstlenebileceği yapı inşaat alanı ve iş sayılarına ilişkin sınırlama hesaplarında mevcut işlerle birlikte değerlendirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş veya yapı müteahhidi ile iş sözleşmesi yapılan işlere devam edilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan “tam zamanlı olarak çalışmadığımı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumum olmadığını,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, 3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi ve üçüncü fıkrasına eklenen ibare, 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu fıkrası, yürürlükten kaldırılan üçüncü ve yedinci fıkraları ve aynı maddeye eklenen onuncu ve on birinci fıkralar, 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ve aynı fıkraya eklenen (h) bendi 31/12/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

 

 

HABERE AİT DİĞER FOTOGRAFLAR
DİĞER HABERLER
08.03.2023 ‼;Kalıp ve demir imalatlarının teslimatları‼; Yapı Denetim firmalarına Şantiye şefi tarafından yapılacaktır. Beton dökümü de ‼;şantiye şefinin ‼; nezaretinde yapılacaktır. Aksi takdirde imalatlar teslim alınmayacak ve b
07.03.2023 Deprem Gerçeği ve Bursa
04.03.2023 Deprem Gerçeği ve Bursa
10.02.2023 FOX TV İskenderun Deprem
14.02.2023 TV24 Deprem
06.02.2023 Geçmiş Olsun Ülkem
02.12.2022 Düzce Depremi
28.11.2022 Antalya Toplantı
23.11.2022 Yarın saat 9:30 da Kanal B de sunumunu @nebiozdemir in yaptığı Güne Bakış proğramında Düzce Depremi, Ülkemizdeki yapı stokları ve Yapı Denetim Sistemini değerlendireceğiz. @yddmdofficial
15.11.2022 Riga Letonya Toplantı
12.11.2022 Düzce Depremi
10.10.2022 Today, we made presentation 25 European countries about our building inspection system and project construction phase.
17.08.2022 1999 Marmara Depremi
02.08.2022 Yenimahalle Belediyesi Toplantı
01.08.2022 Yönetim Kurulu Toplantımız
14.05.2022 Van Şube
10.03.2022 Yapı Denetim Sistemi ve EBİS Paneli
28.02.2022 Gölbaşı Belediyesi Ziyareti
23.02.2022 Safranbolu Kaymakamlığı Ziyareti
17.02.2022 YAPI Denetim Paneli
18.02.2022 15.02.2022 Panel
08.02.2022 panel
04.02.2022 Yönetim Kurulu Üyemiz Sn Ali ÖLMEZ Tivi6 kanalında sektörümüzü değerlendirdi
11.12.2021 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası
09.12.2021 Halk Bankası
07.12.2021 Teşekkür Ziyareti
07.12.2021 Sayın Koray Aydın
06.12.2021 Halk bankası
05.12.2021 Üstün Hizmet Başarı Ödülü
05.12.2021 Üstün Hizmet Başarı Ödülü
02.12.2021 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği olarak BTSO inşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ve 56.Komite Başkanı Raşit TUNA ve Komite üyeleri ile yapı denetim sektör sorunları adına istişare de bulunduk.Sorunların çözümü için göstermiş oldukla
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bugün Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu ASLAN ile yaptığımız toplantıya Genel Müdür Yardımcımız sayın İsmail Tuna CEBECİOĞLU, Laboratuvar Daire Başkanı sayın İrşade AYDOĞDU ve Yapı Denetim Daire Başkanı Sayın A. Tuna ACAR ile birlikte Yapı Denetim v
16.11.2021 İyi Parti İstanbul 3. Bölge Şehircilik Komisyon Başkanı Sn Hürana Güngör ‘ün ziyareti ile birlikte sektörümüzle ilgili istişarede bulunduk
13.11.2021 Antalya Toplantı
10.11.2021 Magnet Hastanesi
09.11.2021 T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
04.11.2021 Van Büyükşehir Belediyesi
04.11.2021 Van Edremit Belediyesi ziyaretimiz
04.11.2021 Van il Müdürlüğü Toplantı
04.11.2021 Van Çevre ve Şehircilik il müdürümüzü ziyaret
12.11.2021 Ampute Milli Takım
11.10.2021 Gölbaşı Belediyesi
15.10.2021 TOBB Başkanımız
05.10.2021 E-imza
03.10..2021 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtları
03.04..2021 Yapı Laboratuvarı
02.04.2021 Ankara Vergi Dairesi
30.08..2021 Sonsöz Gazetesi
20.09.2020 20.09.2020 22:08:05 tarihinde enlem 38.0365, boylam 34.0278 ve Derinlik(km) 2.8 olmak uzere OBRUK-BOR (NIGDE) 5.4 buyuklugunde deprem oldu.
03.05.2020 Akdeniz’de Yunanistan’a ait Girit Adasında bugün öğleden sonra meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son 4 saat içerisinde 14 deprem daha meydana geldi.
23.04.2020 23 Nisan
17.11.2020 Yarın saat 18.30 da Kanal B Günce programında İZMİR depremi gündemi ile Sn Duygu ÇALI hanımın konuğu olacağız.
13.03.2020 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği derneği olarak Genel Başkanımız Nazmi Şahin ve Ankara Şube Başkanımız Murat Fidan’la Laboratuvarın faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, 13.03.2020 tarihinde uygulamada karşılaşılan s&#
24.05.2020 Sevdiklerimizle sevgi dolu,huzurlu ve sağlıklı nice bayramlara.
30.01.2020 Denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Yapı denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı
29.01.2020 Depremi Yenmenin Yolu Yapı Denetiminden Geçiyor!
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetiminin olduğu binalar deprem testini geçti
24.01.2020 24.01.2020 20:55:12 tarihinde enlem 38.3063, boylam 39.1715 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) 6.5 buyuklugunde deprem oldu.
3112.2019 Yeni yılınızın sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu geçmesini dilerim. Her gününüz bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Genel Bşk. Nazmi ŞAHİN
20.12.2019 İnşaat Mühendisliğinde Yapı Denetim ve Deprem
08.06.2019 Hürriyet gazetesi
08.06.2019 e-Dağıtım Sistemi’yle altı ayda 15 bin 900 ruhsatın denetlendiğini belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Denetim firmaları, yazılım sistemi tarafından belirleniyor. Hiçbir firma kendisine gelecek işi önceden bilme ş
04.02.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmirdeki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi.
18.08.2017 Etriyesiz inşaat yıkıma davet demek
18.08.2017 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, “;Yapı denetim sektörü can çekişiyor, önlem alınmazsa biter”; dedi.
28.07.2017 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ
20.11.2015 Denizbnak ile Protokol
16.11.2015 Danıştay 6. Dairenin kararı ile Teknik Öğretmen , Tekniker ve Teknisyenlerin görev almasına ilişkin maddenin iptaline hükmetmiştir.Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalaları vardır.
04.11.2015 Genel Başkanımız Sn Nazmi ŞAHİN TRT GAP radyosuna konul oldu
03.11.2015 Samsun Yapı Denetim ve Enerji Çalıştayı
25.10.2015 MHP Genel Başkan yardımcısı Prof Dr Zuhal TOPCU, MHP Ankara milletvekili Alper Çağrı YILMAZ, MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Oguz TURHAN bey derneğimize ziyarette bulunmuşlardır.
12.05.2015 Ankara da deprem
27.03.2015 KONUT YARDIMI İLE İLGİLİ TBMM - GENEL KURULDA KABUL EDİLEN MADDE
13.02.2015 KONFERANS
13.02.2015 YAPI DENETİM SİSTEMİNE RESİM YÜKLEMEK İÇİN
10.02.2015 ŞANLIURFA ve TUNCELİDE DEPREM
13.01.2015 Bakan Güllüce’den Önemli Açıklamalar
13.01.2015 DERNEĞİMİZE 15 FİRMA DAHA ÜYE OLDU
28.12.2014 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL
15.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Ustası Eğitimleri Başlıyor
30.10.2014 Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre saat 16.35′;;te merkez üssü Biltlis’in Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24.09.2014 ŞANTİYE ŞEFİ KARARI
24.08.2014 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre deprem, saat 16.06 sıralarında meydana geldi. Merkez üssü Doğu Akdeniz olan ve yerin 12.99 kilometre derinliğindeki deprem, Gazipaşa ve çevresinde hissedildi.
17.08.2014 17 AGUSTOS DEPREMİ
04.06.2014 YDDMD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
04.06.2014 ANTALYADA 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
04.06.2014 ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
04.06.2014 BİNALARDA ZORUNLU HALE GETİRİLEN YALITIMIN
04.06.2014 ADANADA SGK BİNASININ İSKELETİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ
04.06.2014 YAPI DENETİM ÇIKMAZI
04.06.2014 PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK?
04.06.2014 2014 BİRİM FİYATLARI AÇIKLANDI
04.06.2014 YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
04.06.2014 YAPI DENETİM SİSTEMİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ