20.01.2022
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
HABERLER

28.12.2014 - YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL
Yapı Denetim Derneği

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; İdaresince haklarında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesinin uygulanması neticesinde karar alınan yapıların sorumlu müteahhitlerine, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğine göre verilen yetki belgesi numarasının 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince iptali ile şantiye şefleri hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan mimar ve mühendisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci, 32 nci ve 42 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ve 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Form: Yasaklamaya dair iletişim formunu,

c) İdare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,

ç) İnceleme föyü: İdarelerden gelen form ve eklerin, bu Tebliğ ile istenilen evrakları karşılayıp karşılamadığının kontrolünü sağlayan föyü,

d) İptal: Yetki belgesi numarasının YAMBİS sistemi üzerinden yasaklanmasını,

e) Kanun: 3194 sayılı İmar Kanunu,

f) Karar: Kanunun 32 nci ve 42 nci maddesine göre tesis edilen idari işlemi,

g) Müdürlük: Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü,

ğ) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan mimar ve mühendisleri,

h) YAMBİS: Yapı müteahhitlerinin kayıtlarının tutulduğu Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemini,

ı) Yetki belgesi numarası: Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümüne yazılacak olan numarayı,

i) Yönetmelik: Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5 (1) Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri hakkında, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen kararların, haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve müteahhidin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ödenmediğinin ilgili idarece, müdürlük aracılığıyla Bakanlığa bildirilmesi üzerine işlem yapılır.

(2) Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen imalatların, Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre zarfında giderilmemesi, aykırılığın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi veya diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi için idarelerce sorumlular hakkında ek-2 form düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir.

(3) Şantiye şefleri ve yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları kayıtlı oldukları meslek odalarına ve müdürlüğe altı gün içinde ilgili idarece bildirilir.

Form düzenlenecek durumlar

MADDE 6 (1) Ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı yapılan imalatların Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre zarfında giderilmemesi,

(2) Ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi,

(3) Ruhsat düzenleniş tarihinden yapı kullanma izin belgesi veriliş tarihine kadar Kanunun 42 nci maddesine göre üç defa idari para cezası alınmış olması,

(4) İdare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üzerine, Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olması,

(5) Kanunlarla verilen diğer sorumlulukların yerine getirilmemiş olması,

hallerinde idare, ek-2 formu ruhsattaki bilgilere uygun olarak düzenleyerek, müdürlüğe yazı ile gönderir.

(6) İdarelerin dördüncü fıkra kapsamında form düzenleyebilmesi için, yapı kullanma izin belgesinin yapının tamamı için düzenlenmiş olması; Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinden yapıyla ilgili olarak yapı müteahhidinin vergi ve/veya sigorta prim borcu olduğunu resmi yazıyla teyit edilmesi ve müteahhidin sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Formun düzenlenme esasları

MADDE 7 (1) Kanunun 42 nci maddesine göre haklarında yetki belgesi numarası iptali işlemi yapılacak yapı müteahhitlerine aynı maddeye göre idarece uygulanan idari para cezalarına ilişkin bildirim yapılmış olmalıdır.

(2) Kanunun 42 nci maddesine göre verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi halinde, yapı müteahhidinin yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi için, birisi imardan sorumlu müdür olmak üzere idarenin en az 3 (üç) personeli tarafından düzenlenecek ek-2 form, belediye başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanır. Söz konusu formun ekine,

a) Yapı tatil tutanağı ile bu tutanağa ait var ise fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,

b) Yapı tatil tutanağının bir nüshasının muhtara bırakıldığına dair belge,

c) Kanunun 32 nci maddesi gereğince alınan kararın idaresince “aslının aynıdır” şeklinde onaylanmış sureti,

ç) Yapı müteahhidine, karara konu olan aykırılıklarla ilgili uygulanan idari para cezalarına ilişkin yapılan bildirime dair belgeler,

d) Müteahhit tarafından var ise yapılan itirazlar ve başvurular, bunlara ilişkin idarece yapılan işlemlere ait belgeler,

e) Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi halinde idare elemanlarınca yapı yerinde yapılan tespit tutanağı ve bu tutanağa ait varsa fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,

f) Konu ile ilgili olarak, var ise müteahhit ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalar, mahkeme kararları ve benzeri bilgi ve belgeler,

eklenir.

Formun müdürlüğe intikalinden sonra yapılacak iş ve işlemler ve yetki belgesi numarasının iptali

MADDE 8 (1) Müdürlükçe, idareden gelen form ve ekleri ek-1 inceleme föyüne göre karşılaştırılarak incelenir, eksiklik tespit edilmesi durumunda söz konusu eksikliklerin giderilmesi idareden yazı ile istenir. Eksiklik bulunmaması halinde idarenin tespitleri de göz önünde bulundurularak müdürlükçe tüm bilgi ve belgeler üzerinden durum tespit raporu hazırlanır.

(2) Müdürlük, yetki belgesi numarası iptaline dair kayıtları tutar ve bu kayıtları eş zamanlı olarak elektronik ortamda Bakanlık tarafından işletilen YAMBİS’e kaydeder; Form ve ekleri ile inceleme föyü ve raporun YAMBİS’e yüklendiğini beş gün içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirir. Form ve ekleri ile inceleme föyü ve durum tespit raporu müdürlükçe muhafaza edilir, talep edilmediği müddetçe Bakanlığa gönderilmez. Bildirim üzerine YAMBİS’e kaydedilen belgeler Bakanlıkça incelenir ve eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili müdürlükten ve/veya idareden söz konusu eksikliklerin tamamlanması yazı ile istenir. Eksiklik bulunmaması halinde en geç otuz gün içinde Kanunun 42 nci maddesine göre Bakanlıkça işlem yapılır.

(3) Yetki belge numarasının iptaline ilişkin teklif, bakan onayına sunulur. Onaya müteakip Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra, yetki belge numarası YAMBİS üzerinden iptal edilir.

(4) Yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları, ayrıca bakan onayı alınmaksızın işleme konulur ve yetki belgesi numarası mahkeme kararında öngörülen süre kadar iptal edilir.

İptal sonrası yapılacak işlemler

MADDE 9 (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenmesine idarece müsaade edilmez.

(2) Belge iptali yapılan yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak girişim olması halinde ortakların tamamı ve şirket müdürü veya müdürleri; Sermaye şirketi olması halinde şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale geldiğinden iptal süresince bu durumda olan kişiler, gerçek kişi veya şahıs şirketi olarak müracaat etmeleri halinde müdürlükçe yeni yetki belge numarası verilmez.

(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümler hariç olmak üzere, yetki belge numarası iptal edilen müteahhidin sorumluluğundaki yapının şantiye şefliği görevini üstlenenler hakkında işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odalarına durumları Bakanlıkça bildirilir.

İptalin kaldırılması

MADDE 10 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresinin sona ermesi
HABERE AİT DİĞER FOTOGRAFLAR
DİĞER HABERLER
11.12.2021 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası
09.12.2021 Halk Bankası
07.12.2021 Teşekkür Ziyareti
07.12.2021 Sayın Koray Aydın
06.12.2021 Halk bankası
05.12.2021 Üstün Hizmet Başarı Ödülü
05.12.2021 Üstün Hizmet Başarı Ödülü
02.12.2021 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği olarak BTSO inşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ve 56.Komite Başkanı Raşit TUNA ve Komite üyeleri ile yapı denetim sektör sorunları adına istişare de bulunduk.Sorunların çözümü için göstermiş oldukla
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bugün Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu ASLAN ile yaptığımız toplantıya Genel Müdür Yardımcımız sayın İsmail Tuna CEBECİOĞLU, Laboratuvar Daire Başkanı sayın İrşade AYDOĞDU ve Yapı Denetim Daire Başkanı Sayın A. Tuna ACAR ile birlikte Yapı Denetim v
16.11.2021 İyi Parti İstanbul 3. Bölge Şehircilik Komisyon Başkanı Sn Hürana Güngör ‘ün ziyareti ile birlikte sektörümüzle ilgili istişarede bulunduk
13.11.2021 Antalya Toplantı
10.11.2021 Magnet Hastanesi
09.11.2021 T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
04.11.2021 Van Büyükşehir Belediyesi
04.11.2021 Van Edremit Belediyesi ziyaretimiz
04.11.2021 Van il Müdürlüğü Toplantı
04.11.2021 Van Çevre ve Şehircilik il müdürümüzü ziyaret
12.11.2021 Ampute Milli Takım
11.10.2021 Gölbaşı Belediyesi
15.10.2021 TOBB Başkanımız
05.10.2021 E-imza
03.10..2021 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtları
03.04..2021 Yapı Laboratuvarı
02.04.2021 Ankara Vergi Dairesi
30.08..2021 Sonsöz Gazetesi
20.09.2020 20.09.2020 22:08:05 tarihinde enlem 38.0365, boylam 34.0278 ve Derinlik(km) 2.8 olmak uzere OBRUK-BOR (NIGDE) 5.4 buyuklugunde deprem oldu.
03.05.2020 Akdeniz’de Yunanistan’a ait Girit Adasında bugün öğleden sonra meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son 4 saat içerisinde 14 deprem daha meydana geldi.
23.04.2020 23 Nisan
17.11.2020 Yarın saat 18.30 da Kanal B Günce programında İZMİR depremi gündemi ile Sn Duygu ÇALI hanımın konuğu olacağız.
13.03.2020 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği derneği olarak Genel Başkanımız Nazmi Şahin ve Ankara Şube Başkanımız Murat Fidan’la Laboratuvarın faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, 13.03.2020 tarihinde uygulamada karşılaşılan s&#
24.05.2020 Sevdiklerimizle sevgi dolu,huzurlu ve sağlıklı nice bayramlara.
30.01.2020 Denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Yapı denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı
29.01.2020 Depremi Yenmenin Yolu Yapı Denetiminden Geçiyor!
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetiminin olduğu binalar deprem testini geçti
24.01.2020 24.01.2020 20:55:12 tarihinde enlem 38.3063, boylam 39.1715 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) 6.5 buyuklugunde deprem oldu.
3112.2019 Yeni yılınızın sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu geçmesini dilerim. Her gününüz bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Genel Bşk. Nazmi ŞAHİN
20.12.2019 İnşaat Mühendisliğinde Yapı Denetim ve Deprem
08.06.2019 Hürriyet gazetesi
08.06.2019 e-Dağıtım Sistemi’yle altı ayda 15 bin 900 ruhsatın denetlendiğini belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Denetim firmaları, yazılım sistemi tarafından belirleniyor. Hiçbir firma kendisine gelecek işi önceden bilme ş
04.02.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmirdeki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi.
18.08.2017 Etriyesiz inşaat yıkıma davet demek
18.08.2017 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, “;Yapı denetim sektörü can çekişiyor, önlem alınmazsa biter”; dedi.
28.07.2017 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ
20.11.2015 Denizbnak ile Protokol
16.11.2015 Danıştay 6. Dairenin kararı ile Teknik Öğretmen , Tekniker ve Teknisyenlerin görev almasına ilişkin maddenin iptaline hükmetmiştir.Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalaları vardır.
04.11.2015 Genel Başkanımız Sn Nazmi ŞAHİN TRT GAP radyosuna konul oldu
03.11.2015 Samsun Yapı Denetim ve Enerji Çalıştayı
25.10.2015 MHP Genel Başkan yardımcısı Prof Dr Zuhal TOPCU, MHP Ankara milletvekili Alper Çağrı YILMAZ, MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Oguz TURHAN bey derneğimize ziyarette bulunmuşlardır.
12.05.2015 Ankara da deprem
27.03.2015 KONUT YARDIMI İLE İLGİLİ TBMM - GENEL KURULDA KABUL EDİLEN MADDE
13.02.2015 KONFERANS
13.02.2015 YAPI DENETİM SİSTEMİNE RESİM YÜKLEMEK İÇİN
10.02.2015 ŞANLIURFA ve TUNCELİDE DEPREM
13.01.2015 Bakan Güllüce’den Önemli Açıklamalar
13.01.2015 DERNEĞİMİZE 15 FİRMA DAHA ÜYE OLDU
15.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Ustası Eğitimleri Başlıyor
30.10.2014 Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre saat 16.35′;;te merkez üssü Biltlis’in Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24.09.2014 ŞANTİYE ŞEFİ KARARI
24.08.2014 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre deprem, saat 16.06 sıralarında meydana geldi. Merkez üssü Doğu Akdeniz olan ve yerin 12.99 kilometre derinliğindeki deprem, Gazipaşa ve çevresinde hissedildi.
17.08.2014 17 AGUSTOS DEPREMİ
04.06.2014 YDDMD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
04.06.2014 ANTALYADA 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
04.06.2014 ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
04.06.2014 BİNALARDA ZORUNLU HALE GETİRİLEN YALITIMIN
04.06.2014 ADANADA SGK BİNASININ İSKELETİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ
04.06.2014 YAPI DENETİM ÇIKMAZI
04.06.2014 PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK?
04.06.2014 2014 BİRİM FİYATLARI AÇIKLANDI
04.06.2014 YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
04.06.2014 YAPI DENETİM SİSTEMİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ